page loader

Privacy verklaring
Een partner die luistert naar de noden van vastgoed-professionals

Deze Privacyverklaring is opgesteld door WHISE N.V., met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 775, 1140 Brussel, België, en met ondernemingsnummer 0471.483.940 (hierna “WHISE”).

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door WHISE als verwerkingsverantwoordelijke. Deze verklaring vermeldt ook uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

WHISE verbindt zich ertoe op transparante wijze te handelen, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG”). Voor vragen / verzoeken / klachten kunt u contact met ons opnemen:

 • per email: info@whise.eu
 • per post: WHISE N.V., Leuvensesteenweg 775, 1140 Brussel, België.

De websites en de software van WHISE kunnen links bevatten naar websites van derden. WHISE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. WHISE raadt u aan om de privacyverklaring van elke website te bekijken alvorens uw persoonsgegevens te verstrekken.

1. In welke context kan WHISE uw persoonsgegevens verwerken?

WHISE levert CRM-software en aanverwante diensten aan vastgoedmakelaars. Onze software biedt een volledige en mobiele IT-oplossing die vastgoedmakelaars helpt bij hun administratieve en commerciële werkzaamheden. WHISE biedt ook derde partijen die diensten of producten leveren in verband met de verkoop of verhuur van vastgoed (“marktplaats-klanten”) de mogelijkheid om de software te gebruiken en de vastgoedklanten van WHISE in staat te stellen om diensten of producten rechtstreeks bij hen te bestellen.

In dit verband kan WHISE uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact opneemt met WHISE, wanneer u de websites of sociale mediapagina’s van WHISE bezoekt, wanneer u een online formulier invult, indien u een potentiële klant van WHISE bent, wanneer u software of diensten van WHISE bestelt of gebruikt, als resultaat van uw relatie met een of meer van de klanten van WHISE, of indien uw gegevens via een derde aan WHISE zijn overgedragen. Met betrekking tot deze persoonsgegevens handelt WHISE als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Indien u een vastgoedklant of marktplaats-klant van WHISE bent, kunt u via de WHISE-software persoonsgegevens van uw klanten, potentiële klanten en contactpersonen verwerken. Met betrekking tot deze gegevens treedt u op als verwerkingsverantwoordelijke en treedt WHISE namens u op als verwerker van de gegevens. Wat deze gegevens betreft, verwijzen wij naar de tussen ons gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst die is opgenomen in de algemene voorwaarden van WHISE.

2. Welke categorieën van persoonsgegevens kunnen door WHISE als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt?

De persoonsgegevens die WHISE van zijn (potentiële) klanten en software-gebruikers kan verzamelen, zullen doorgaans omvatten: hun naam, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsinformatie, functiebenaming, betaalinformatie, gebruiksnamen en wachtwoorden, alsmede informatie over het gebruik dat wordt gemaakt van de software en de diensten van WHISE of de producten en diensten die via de WHISE-software worden aangeboden. Indien u contact opneemt of communiceert met WHISE, bv. via haar website of via email, kan WHISE persoonlijke informatie verwerken, zoals uw naam, emailadres, bedrijfsinformatie of andere informatie die relevant is voor uw communicatie of vraag.

De websites en software van WHISE gebruiken cookies – een klein tekstbestand dat een reeks alfanumerieke tekens bevat – om WHISE in staat te stellen om uw keuzen en voorkeuren (zoals uw taalkeuze) bij te houden en uw gebruik van de websites en de software te verbeteren. WHISE gebruikt ook cookies van derde partijen, zoals Google Analytics (zie https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/) om meer inzicht te krijgen in het gebruik dat van haar websites en software wordt gemaakt, alsook cookies die het u mogelijk maken om content te delen via sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Door gebruik te maken van deze externe links komt u terecht op de betrokken sociale media die gebruik maken van cookies en scripts die uw gegevens bevatten. Wij nemen aan dat u door het gebruik van deze diensten vertrouwd bent en instemt met hun privacyverklaring en uw privacyinstellingen, waarover WHISE geen controle heeft.

Door de websites en de software van WHISE te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies op uw apparaat. U kunt cookies in- of uitschakelen door uw browser-instellingen te wijzigen. Merk evenwel op dat bepaalde delen of functies niet toegankelijk of niet beschikbaar kunnen zijn indien u het gebruik van cookies onmogelijk maakt.

3. Voor welke doeleinden verwerkt WHISE uw persoonsgegevens?

WHISE kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het opzetten van uw account en het ter beschikking stellen van haar websites, software en diensten;
 • klantenadministratie en relatiebeheer;
 • om met u te communiceren en uw vragen, verzoeken of klachten te beantwoorden;
 • het verbeteren, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe diensten;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten, promoties, en andere informatie die voor u van belang kan zijn;
 • om potentiële klanten te identificeren;
 • om haar websites en software te beheren en het verbeteren van hun technische en functionele beheer;
 • om haar rechten af te dwingen en de rechten van derden te beschermen;
 • het voorkomen van fraude en onrechtmatige inhoud en gedragingen;
 • om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Voor deze activiteiten is de verwerking van uw persoonsgegevens, naargelang het geval, gebaseerd op uw toestemming, op een (pre-)contractuele relatie, op een wettelijke grondslag, of op de legitieme belangen van WHISE als onderneming (d.w.z. de legitieme belangen van WHISE om diensten te verstrekken, klantenrelaties te beheren, te voorzien in een veilige en goed functionerende website, fraude te voorkomen, enz.). WHISE bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelstelling(en) te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of zolang als voorgeschreven bij de wet of door een bevoegde autoriteit.

4. Worden uw persoonsgegevens medegedeeld aan derden?

Werknemers, vertegenwoordigers of onafhankelijke contractanten van WHISE kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor operationele doeleinden of bij de uitvoering van hun taken (bv. onderhoud van de software, enz.). WHISE kan uw persoonsgegevens en geaggregeerde of geanonimiseerde informatie ook delen met derden die voor WHISE software of diensten verstrekken, zoals IT-dienstenaanbieders, web analytics-aanbieders, chat-dienstenaanbieders en betalingsverwerkers. Ook kan WHISE persoonlijke informatie mededelen aan een derde indien het dat noodzakelijk acht om fraude te voorkomen, om haar overeenkomsten af te dwingen of om de veiligheid van haar klanten te beschermen, of indien de wet, een rechtbank of een regelgevende instantie WHISE verplicht om uw gegevens mee te delen.

Wanneer u ervoor kiest om producten of diensten van marktplaats-klanten te bestellen, kunnen persoonsgegevens met die marktplaats-klanten worden gedeeld. WHISE heeft geen controle over het gebruik van uw persoonsgegevens door deze marktplaats-klanten, dat gebaseerd is op hun eigen privacybeleid.

5. Bewaring van gegevens

WHISE bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de taken waarvoor deze gegevens beschikbaar worden gesteld. In dat geval zal WHISE de gegevens op passende en definitieve wijze verwijderen. Dit geldt ook voor dragers waarop een kopie van de gegevens is opgeslagen.

Bij het einde van de overeenkomst met de Klant zal WHISE alle persoonsgegevens en bestaande kopieën wissen na 3 maanden of op schriftelijk verzoek van de Klant aan de Klant bezorgen, tenzij de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaat de opslag van de persoonsgegevens vereist. De verplichting van WHISE om persoonsgegevens te vernietigen geldt niet voor zover dit noodzakelijk is om aan te tonen dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of wetgeving inzake gegevensbescherming nakomt, of indien een wettelijke verplichting, een bindende beslissing van een overheids- of rechtelijke instantie de vernietiging verbiedt.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt het recht om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die WHISE over u verwerkt en om die gegevens te verbeteren. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw persoonsgegevens te doen wissen.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken (i) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en (ii) indien gemotiveerd en tenzij WHISE dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren, tegen de verwerking van uw gegevens op basis van de legitieme belangen van WHISE.

U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en die gegevens te laten toezenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming hebt u te allen tijde het recht uw instemming in te trekken. Dat heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die gebaseerd was op uw toestemming voordat u die introk.

Merk op dat sommige van deze rechten onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden en beperkt kunnen zijn.

Indien u één van de bovenbeschreven rechten wenst uit te oefenen, moet u uw schriftelijk (eventueel elektronisch) verzoek, gedateerd, ondertekend en vergezeld van een bewijs van uw identiteit, toesturen aan WHISE (zie post- en emailadres hierboven). U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor nadere gegevens over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7. Welke veiligheidsmaatregelen worden door WHISE genomen?

WHISE besteed bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich er daarom toe alle passende veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, openbaarmaking of niet-toegestaan gebruik, bv. door middel van encryptietechnieken die in de IT-sector als industrienormen zijn erkend.

8. Wat gebeurt er indien deze Privayverklaring wordt gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan soms worden gewijzigd. U kunt op de website van WHISE altijd kennis nemen van de laatste versie van deze verklaring.

Deze versie van dataprivacyverklaring dateert van 26 november 2019.