ALGEMENE 

VOORWAARDEN

Een partner die luistert naar de noden van vastgoed-professionals.

WHISE SOFTWARE

De software is een CRM zoals beschreven op de WHISE-informatiepagina. 

 

WHISE

WHISE NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 775, 1140 Brussel, België en met ondernemingsnummer
0471-483-940,

 

 

Klant
De entiteit die zich op de WHISE-bestelbon heeft geregistreerd en die een licentieovereenkomst sluit met WHISE met betrekking tot WHISE Software.

 

 

Gebruiker(s)
De perso(o)n(en) waaraan de Klant een gebruikersnaam en een paswoord geeft in de WHISE-account van de Klant. 

 

 

WHISE-Verdeler
De officiële verdeler van WHISE die de voornaamste contactpersoon is voor de Klant

 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die het gebruik van WHISE Software door de Klant beheersen.

 

Bijlagen
Alle documenten waarnaar wordt verwezen in de Algemene Voorwaarden.

 

Verbonden Diensten
De diensten die worden opgesomd in Artikel 5.  

1. Toepasselijkheid

 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de WHISE Software dat de Klant maakt, en op de door WHISE aangeboden Verbonden Diensten. De voorwaarden van de Klant en/of deze van een derde zijn niet van toepassing. 

 

WHISE kan de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen op om het even welk ogenblik wijzigen. De Klant heeft vervolgens dertig dagen om deze wijzigingen te betwisten, waarna de nieuwe voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant. Indien de Klant de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, behoudt WHISE zich het recht voor om licenties en/of Verbonden Diensten niet te verlengen of te vernieuwen.

 

2. Bestellingen

 

De Klant kan op om het even welk ogenblik licenties en/of Verbonden Diensten van WHISE bestellen. Alle bestellingen moeten worden geplaatst via de WHISE bestelbon. Alleen de aanbiedingen op de WHISE-bestelbon worden door WHISE behandeld als regelmatige en bindende aanbiedingen. Voor dergelijke licenties en/of Verbonden Diensten zijn de toepasselijke vergoedingen diegene die van kracht zijn op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. 

 

Alle opgegeven prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Enig ander aanbod, alsook informatie, kladversies, presentaties, berekeningen en/of bijlagen uitgaande van WHISE of van een WHISE-Verdeler, mogen enkel als informatie worden beschouwd en kunnen WHISE in geen geval binden.

 
3. Licenties

 

Bij betaling van de toepasselijke vergoedingen kent WHISE de Klant een onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie toe voor het gebruik van WHISE-Software. Krachtens de licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend ten behoeve van de Klant en in overeenstemming met het bedoelde gebruik van WHISE Software gebeuren. 

 

WHISE Software is opgedeeld in een Basispack en Expert packs.  Voor elk van de packs is er een aparte licentie. 

 

De Klant erkent dat WHISE Software voortdurend wordt verbeterd door WHISE. De Klant heeft alleen toegang tot de laatst uitgegeven versie van WHISE Software. Iedere nieuwe versie of update van de WHISE Software vervangt de originele of vorige versie ervan als gewijzigde versie en is bijgevolg onderhevig aan alle rechten en plichten zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. Tijdens de updates kan de WHISE Software tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Klant.

 

Verworven licenties zijn van kracht voor een periode van één jaar vanaf de datum van ondertekening vermeld op de WHISE-bestelbon. De licenties worden jaarlijks automatisch vernieuwd, behoudens schriftelijke kennisgeving van de Klant of WHISE aan de andere partij, minstens drie maanden voor het einde van de periode van één jaar, van de intentie om de licentie niet te vernieuwen.

 

Bij het verstrijken van de licentie van de Klant wordt het gebruik van de WHISE Software door de Klant automatisch beëindigd. 

 

4. Serverruimte en gegevensoverdracht

 

a. Serverruimte

 

Indien het volume van de gegevens die door de Klant worden opgeslagen op de servers van WHISE de door de Klant betaalde servercapaciteit overschrijdt, zal de Klant bijkomende servercapaciteit moeten kopen.

 

Indien de Klant zijn gebruik van de WHISE Software stopzet door niet-verlenging van zijn licenties, verwijdert WHISE de gegevens van de Klant, die zijn opgeslagen op haar servers.

 

De Klant erkent dat hij, door het niet verlengen van zijn licenties of door te weigeren te betalen voor bijkomende servercapaciteit, de verantwoordelijkheid draagt voor ieder verlies van gegevens dat hiervan het gevolg is. Indien de Klant gegevensverlies wil vermijden door zijn gegevens over te dragen naar een ander systeem, kan de Klant minstens 30 dagen voor de overdracht een volledige set van zijn gegevens aanvragen.

  WHISE zal een volledige set van de gegevens leveren in een standaardformaat op voorwaarde dat de toepasselijke vergoeding voor de licentie betaald is.  

 

WHISE zal de volledige set van gegevens éénmalig gratis leveren.  

 

WHISE behoudt het recht om voor de uitvoering van meerdere leveringen, te factureren aan de tarieven van WHISE die op dat ogenblik van toepassing zijn voor zulke dienst.

 

b. Gegevensoverdracht

 

De overdracht naar de WHISE  Software van de gegevens van de Klant, met inbegrip van gegevens die worden opgeslagen met het gebruik van andere software, is niet inbegrepen in de licentievergoeding. In het geval dat de Klant gegevens wenst over te dragen naar WHISE Software, moet hij contact opnemen met zijn WHISE-Verdeler om over te gaan tot bedoelde overdracht.  Alle bijstand van WHISE die vereist zou zijn voor de uitvoering van dergelijke overdracht, wordt gefactureerd aan de tarieven van WHISE die op dat ogenblik van toepassing zijn voor zulke dienst.

 

5. Draagwijdte en beperking van de Verbonden Diensten die worden verstrekt door WHISE

 

WHISE verstrekt de Klant een softwareplatform dat de Klant toelaat om gegevens op te slaan en operaties te verrichten zoals uitgelegd op de WHISE -informatiepagina. 

 

De door WHISE verstrekte Verbonden Diensten zijn strikt beperkt tot alle redelijke maatregelen met het oog op het verzekeren van de werking en beschikbaarheid van de WHISE Software. WHISE controleert niet de tekst of inhoud van de drager die door de Klant wordt verwerkt via de WHISE Software. 

 

Het staat de Klant vrij om, binnen de beperkte draagwijdte van zijn licentierechten, de WHISE Software te gebruiken en aan te wenden overeenkomstig het doel ervan. Bijgevolg draagt de Klant alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die hij verwerkt met het gebruik van WHISE Software. 

 
6. Verplichtingen van de Klant en aansprakelijkheid

 

De Klant aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle operaties die worden verricht met de accounts van de Gebruikers. De Klant is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn accounts, gebruikersnamen en paswoorden, voor de toegang tot zijn computersysteem en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van een account van de Klant. De Klant mag geen toegang verlenen tot de WHISE Software aan personen die geen registreerde Gebruikers zijn binnen de Software.

 

In het geval dat de Klant misbruik van zijn accountinformatie vaststelt of vermoedt, dient de Klant onmiddellijk zijn paswoorden te veranderen.

 

De Klant moet (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen en (ii) alle internetreglementen, beleidslijnen en procedures in acht nemen. 

 

De Klant stemt ermee in WHISE software nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is. De Klant mag geen inhoud verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, onder meer – maar niet beperkt tot – octrooi, handelsmerk, zakengeheim en auteursrechten. 

 

De Klant mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van de WHISE Software kunnen schaden of die het WHISE Software-systeem onevenredig belasten. 

 

De Klant aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn accounts en stemt ermee in WHISE en haar aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen door de Klant. 

 
7. Verwerking van persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van WHISE Software

 

a) Definities

 

Voor de toepassing van deze bepaling:

a) "verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen van de verwerking bepaalt;

(b) "verwerker (onderaannemer(": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens voor rekening van de  verwerkingsverantwoordelijke verwerkt;

(c) "persoonsgegevens", "speciale gegevenscategorieën", "verwerking / verwerking", "betrokkene" en "toezichthoudende autoriteit" hebben dezelfde betekenis als in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer") en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna de "Algemene verordening gegevensbescherming" genoemd) ").

 

b) Algemeen
 

De Klant kan persoonlijke gegevens van zijn klanten, gebruikers of prospects verwerken, inclusief door het gebruik van WHISE Software.

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt de Klant zich ertoe zich te houden aan alle toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy, inclusief de wet inzake de bescherming van privacy en regelgeving Gegevensbeschermingsbeleid zodra het van kracht wordt op 25 mei 2018. De Klant verbindt zich ertoe bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers, klanten en prospects en verbindt zich er daarom toe de nodige maatregelen te nemen om de privacy van zijn gebruikers, klanten en prospects te beschermen. redelijke voorzorgsmaatregelen vereist om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

 

In verband met het gebruik van WHISE Software en, indien van toepassing, de WHISE-server, vertrouwt de klant bepaalde aspecten van de gegevensverwerking toe aan WHISE, die optreedt als een "verwerker -onderaannemer".

 

Het doel van deze bepaling is om de procedures voor de uitvoering en organisatie van de verwerking van persoonsgegevens door WHISE te regelen.

 

Het is specifiek overeengekomen tussen de partijen dat WHISE, als verwerker, exclusief voor rekening en in overeenstemming met de instructies van de Klant handelt - die de verwerkingsverantwoordelijke blijft - gedurende de duur van het contract.

 

In deze context handelen de Klant en WHISE in volledige transparantie, in strikte overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

 

De Klant garandeert dat alle persoonlijke gegevens die aan WHISE worden doorgegeven, worden verzameld en rechtmatig worden overgedragen. De Klant staat in voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die hij doorgeeft aan WHISE.

 

WHISE streeft naar voldoende garanties met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. vanaf de inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018 en garandeert de bescherming van de rechten van de betrokkene.

 

c) Gegevenscategorie door WHISE verwerkt als verwerker

 

In verband met de levering van WHISE Software aan de Klant, kan WHISE de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

- Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon- / faxnummer, website-URL, geboortedatum, geboorteplaats, nationaal en ID-nummer, staat burgerlijk, foto);

- professionele gegevens (bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, bedrijfs- / btw-nummer, professioneel telefoonnummer, professioneel e-mailadres, website-URL, functie, status, naam van de vertegenwoordiger);

- Vastgoedgegevens die klanten / gebruikers te koop stellen of verhuren of die ze zoeken (vastgoedcategorie, prijsklasse, geografisch gebied, aantal kamers, oppervlakte, verdieping, lift, terras, tuin, etc. .);

- Financiële gegevens (bankrekeningnummer, bankinstelling, details van een mogelijke hypothecaire lening);

- Gegevens over gedrag en surfgewoonten op de sites en applicaties van de controller;

- Alle andere gegevens die de gebruiker, klant of prospect vrijwillig meedeelt aan de klant.

 

WHISE kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze het niet mogelijk maken om een (natuurlijke of rechtspersoon) direct of indirect te identificeren. Deze gegevens kunnen daarom voor welk doel dan ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de service van WHISE, producten en diensten die worden aangeboden door de Klant of externe partners te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk zou zijn, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden behandeld totdat de identificatie van een persoon onmogelijk is geworden.

 

d) Taken van WHISE als verwerker

 

In verband met de levering van WHISE Software aan de  klant is WHISE, optredend als een "verwerker", verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens voor de volgende doeleinden:

- om het cliënteel van de Klant te beheren;

- voor de afgifte, verzameling en verificatie van de facturen van de Klant;

- om de klanten, gebruikers, prospects van de Klant te informeren over de aanbiedingen / onroerend goed advertenties (verkoop, verhuur, ...) volgens specifieke zoekcriteria;

- om klanten, gebruikers, prospects van de klant over de kopers / huurders te informeren op basis van de gewenste actie (verkoop / lease, ...);

- om de publicatie en zichtbaarheid van vastgoedaanbiedingen / advertenties op de website van de klant en, indien van toepassing, in de mediapartners (onroerendgoedportalen, kranten, enz.) te waarborgen;

- om contact te maken met een verkoper / verhuurder en een koper / huurder kandidaat;

- volgen en beheren van de evolutie van een specifieke transactie (onderhandeling, aanbod, compromis, ...);

- creëren en schrijven van vastgoeddocumenten (compromis, verkoop, lease, ...);

-  om een verkoper of verhuurder een activiteitenverslag te bezorgen met een overzicht van alle acties die op uw verzoek door uw makelaar zijn ondernomen;;

- om te zorgen dat toeleveranciers gerelateerd aan de verkoop of verhuur van panden – fotografen, experten, …. – de nodige informatie hebben om hun service of product te kunnen leveren. 

 

- om aan klanten, gebruikers en prospects van de Klant promotionele informatie over de producten en diensten van de Klant en, indien van toepassing, haar partners (direct marketing) te communiceren.

 

Niettemin, WHISE kan vereist zijn om gegevensverwerking uit te voeren voor taken die nog niet voorzien zijn in dit contract, op voorafgaand schriftelijk verzoek van de Klant. In dit geval verbindt deze zich ertoe de betrokken persoon te contacteren alvorens zijn persoonlijke gegevens opnieuw te gebruiken, hem op de hoogte te brengen van de wijzigingen en hem in de gelegenheid te stellen, indien nodig, dit hergebruik te weigeren.

In het geval dat WHISE wettelijk verplicht is om gegevensverwerking uit te voeren buiten de taken die in dit contract zijn overeengekomen, zal het de Klant zo snel mogelijk informeren.

 

e) verplichtingen van WHISE

 

In verband met de levering van WHISE Software aan de Klant, verbindt WHISE zich ertoe om:

- de verzonden gegevens alleen te verwerken voor de doeleinden die in dit contract zijn gedefinieerd en in overeenstemming met de instructies (algemeen of specifiek) van de Klant;

- de gegevens te behandelen op een strikt vertrouwelijke manier en de toegang tot de gegevens te beperken tot diegenen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk en in overeenstemming met de vereisten van de WHISE Software;

- de ter beschikking gestelde gegevens niet te kopiëren, tenzij ditnoodzakelijk is voor de uitvoering van dit contract. 

 

WHISE verbindt zich er echter toe deze  kopie(s)op gepaste en definitieve wijze te verwijderen indien deze niet langer nodig is(zijn);

- alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen het risico van onopzettelijk verlies of vernietiging of ongeoorloofd gebruik van de gegevens;

- de Klant zo snel mogelijk nadat hij er kennis van heeft genomen, en uiterlijk binnen 48 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen, op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging;

- de gegevens nooit langer te bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de service waarvoor ze zijn geleverd, binnen de wettelijke en reglementaire termijnen;

- een register bij te houden van alle verwerkingen verricht ten behoeve van de cliënt, met ten minste de volgende informatie: de identificatiegegevens van WHISE en de Klant (en eventueel die van de vertegenwoordiger of afgevaardigde voor de gegevensbescherming); de verwerkingscategorieën behandelingen die in opdracht van de Klant worden uitgevoerd; elke overdracht van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie; voor zover mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd om de beveiliging van persoonsgegevens en de verwerking daarvan te waarborgen;

- indien van toepassing, ter beschikking stellen van de toezichthoudende autoriteit - in dit geval de Belgische Privacy Commissie - het register van verwerkingsactiviteiten of enige andere vereiste informatie.

 

f) Dataretentie

 

WHISE zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de taken waarvoor deze gegevens beschikbaar worden gesteld. In dit geval zal WHISE ze op gepaste en definitieve wijze verwijderen. Dit geldt ook voor media waarop een kopie van de gegevens is opgeslagen.

 

Aan het einde van dit contract moet WHISE alle persoonlijke gegevens en bestaande kopieën verwijderen of deze op diens verzoek aan de Klant teruggeven.

 

g) Communicatie aan derden

 

Als verwerker onthoudt WHISE zich van het openbaar maken aan derden van de persoonlijke gegevens die het verwerkt, op welke manier dan ook, tenzij deze communicatie is goedgekeurd door de Klant.

 

In het geval dat de verwerker wettelijk verplicht is om de persoonlijke gegevens aan een derde partij door te geven, zal hij / zij de verwerkingsverantwoordelijke hiervan vooraf op de hoogte brengen.

 

h) Gegevensbeveiliging

 

WHISE verplicht zich tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens en de verwerking ervan te beveiligen.

 

WHISE zal ervoor zorgen dat de toegang tot persoonsgegevens die moeten worden verwerkt beperkt is tot WHISE personeelsleden die de gegevens nodig hebben om de taken uit te voeren die de verwerker hen toevertrouwt.  hun uit hoofde van dit contract overdraagt.

 

WHISE verbindt zich ertoe om de aandacht van zijn personeelsleden die toegang hebben tot de gegevens of die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan, te vestigen op  het belang van het naleven van de bepalingen van de Privacywet en de Algemene Beschermingsverordening.  In deze context heeft WHISE een geheimhoudingsverklaring ondertekend die aan hun arbeidsovereenkomst is gehecht.

 

WHISE zal de Klant op schriftelijk verzoek voorzien van een beschrijving van de technische maatregelen die het heeft geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en verspreiding of niet geautoriseerde toegang

 

WHISE moet de Klant zo snel mogelijk nadat hij er kennis van heeft genomen, en uiterlijk binnen 48 uur na het bekend worden ervan, op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging. Een beveiligingsinbreuk is een beveiligingsinbreuk die, per ongeluk of illegaal, resulteert in de vernietiging, het verlies, de wijziging, onbevoegde openbaarmaking van persoonlijke gegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, of ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens.

 

i) Secundaire onderaannemer

 

WHISE verbindt zich ertoe om geen andere verwerker, een "secundaire verwerker", aan te werven zonder de specifieke of algemene autorisatie van de klant.

 

Wanneer WHISE een secundaire onderaannemer aanwerft voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten namens de Klant, worden dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming zoals uiteengezet in dit contract aan de hand van een schriftelijk contract aan de secundaire onderaannemer opgelegd.

 

In het geval van een algemene autorisatie informeert WHISE de Klant over geplande wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere secundaire verwerker.

Wanneer de secundaire verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft WHISE volledig aansprakelijk jegens de Klant voor de nakoming van de verplichtingen van de verwerker.

 

j) Controle door de Klant

 

De Klant heeft het recht een controle uit te voeren op de naleving door WHISE van de methoden voor uitvoering en organisatie van de verwerking van persoonsgegevens die aan hem zijn toevertrouwd. Op schriftelijk verzoek van de Klant, zal WHISE alle informatie die nodig is om de goede uitvoering van dit contract te evalueren overdragen aan de Klant.

 

k) Samenwerking met de Klant en de toezichthoudende autoriteit

 

WHISE werkt samen met de Klant. In deze context verbindt het zich ertoe om:

 

 • op verzoek van de Klant voor zover mogelijke, via technische en operationele maatregelen assistentie te verlenen, , om te voldoen aan zijn verplichting om te reageren op verzoeken van de betrokken personen om hun rechten uit te oefenen onder de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verordening betreffende gegevensbescherming (recht op toegang tot gegevens, recht van rectificatie, recht van verzet, recht op annulering enz.);

 • medewerking te verlenen aan de toezichthoudende autoriteit, op verzoek van deze of op verzoek van de Klant, bij de uitvoering van haar taken;

 • onmiddellijk aan de Klant te melden als hij van mening is dat een van zijn instructies een inbreuk vormt op de toepasselijke nationale en Europese bepalingen inzake gegevensbescherming.

 

l) Verantwoordelijkheden

 

De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens van zijn klanten, gebruikers en prospects, en verbindt zich om WHISE te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, oordelen, boetes, belastingen, vergoedingen en onkosten (inclusief de redelijke honoraria en kosten van de raadsman) - wat deze ook mogen zijn - die voortvloeien uit een schending door de Klant van dit artikel of zijn wettelijke verplichtingen.

 

WHISE is alleen aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de verwerking als deze niet aan deze overeenkomst heeft voldaan, in het bijzonder wanneer deze heeft gehandeld buiten de wettelijke instructies van de Klant of in strijd daarmee, en / of als deze niet heeft voldaan aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in of krachtens de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, onverminderd de aansprakelijkheid op grond van andere regels.
 

8. WHISE-Verdelers 


De WHISE-Verdeler van de Klant treedt op als de voornaamste contactpersoon van de Klant. WHISE verstrekt geen rechtstreekse steun aan de Klant, maar verstrekt tweedelijnsbijstand aan de WHISE-Verdelers. De Klant moet contact opnemen met zijn WHISE-Verdeler voor alle bijstand en ondersteuning. 

 

9. Eigendomsrecht van de WHISE Software

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot WHISE Software blijven te allen tijde in handen van WHISE. Alle handleidingen, documentatie en programma’s, ongeacht of deze beschikbaar zijn in een papieren versie of toegankelijk zijn door afstandsraadpleging, blijven vertrouwelijk en blijven de eigendom van WHISE. De Klant mag de WHISE Software niet geheel of gedeeltelijk gebruiken, afdrukken, kopiëren, wijzigen, vertalen of veranderen.

 

De WHISE logo’s en namen zijn beschermde handelsmerken van WHISE. De Klant mag deze tekens niet gebruiken, kopiëren, verwijderen of verbergen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WHISE.

 

Het is de Klant verboden sublicenties of enige andere rechten toe te kennen met betrekking tot de WHISE Software.

 

10. Vertrouwelijkheid

 

De Klant erkent dat alle informatie en/of gegevens die hij van WHISE ontvangt met betrekking tot de WHISE Software, vertrouwelijk is en een belangrijke commerciële troef uitmaakt van WHISE. De Klant verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie en/of gegevens strikt geheim te houden en ze in geen geval en op geen enkele manier openbaar te maken en/of mede te delen aan derden, en deze informatie en/of gegevens niet voor eigen voordeel te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WHISE. De Klant mag de vertrouwelijke informatie en/of gegevens enkel overmaken of kenbaar maken aan die werknemers die deze informatie en/of gegevens absoluut nodig hebben om de WHISE Software en de Verbonden Diensten te gebruiken.

 

WHISE gaat een gelijkaardige vertrouwelijkheidsverbintenis aan met betrekking tot de vertrouwelijke informatie van de Klant die wordt verwerkt via de WHISE Software. 

 
11. Aansprakelijkheidsbeperking van WHISE

 

WHISE zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de deugdelijke werking van de WHISE Software te verzekeren.. 

 

WHISE verklaart dat de Software op een professionele manier werd ontwikkeld en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. WHISE zal de WHISE Software blijven verbeteren en garandeert dat WHISE Software te allen tijde zal voldoen aan WHISE Software normen. WHISE garandeert echter niet dat WHISE Software geheel vrij is van kleine “bugs” en fouten.

 

WHISE levert de WHISE Software “zoals het is”. WHISE garandeert niet dat de functies van de WHISE Software voldoen aan de performantievereisten van de Klant of dat de WHISE Software werkt in overeenstemming met de verwachtingen van de Klant. De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de selectie van de WHISE Software , het gebruik ervan en de resultaten die ermee worden behaald.

 

WHISE biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie en de garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik wordt hierbij uitgesloten. 

 

WHISE kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor haar zware fout. Zij kan niet worden aansprakelijk gehouden wanneer een defect of storing van de WHISE Software te wijten is aan (i) een defect in software of hardware die niet afkomstig is van WHISE, of (ii) het feit dat veranderingen of wijzigingen werden aangebracht aan de WHISE Software zonder toestemming van WHISE, of (iii) indien de Klant in gebreke blijft een defect onmiddellijk aan te geven samen met documentatie en informatie met betrekking tot de omstandigheden van het defect. 

 

De Klant begrijpt dat de WHISE Software een online toepassing is en dat alle software en gegevens zullen werken van op de WHISE-servers die zich in de EU  bevinden. WHISE kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer een defect of storing van de WHISE Software te wijten is aan netwerk- of communicatieproblemen.

 

WHISE is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant of derden voor verlies van winst of omzet, verlies van gegevens, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien WHISE op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van WHISE ten aanzien van de Klant nooit groter zijn dan het bedrag van de licentievergoedingen die tijdens de voorgaande twaalf maanden werden gefactureerd en/of betaald door de Klant. De Klant moet alle noodzakelijke maatregelen treffen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om zijn schade te beperken.

 

De Klant zal WHISE vergoeden en vrijwaren tegen en met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen, met inbegrip van maar zonder beperking tot de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten en alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen WHISE of die WHISE zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met: (a) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in de Algemene Voorwaarden of Bijlagen; (b) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Klant met betrekking tot of in verband met het gebruik van de WHISE Software door de Klant.

 

12. Website van de Klant

 

Een Klant kan webservices bestellen om zijn eigen website te verbinden met de WHISE Software. Klanten die kiezen voor het gebruik van webservices, moeten worden bijgestaan door leveranciers met voldoende technologische kennis. 

 

13. Beëindiging van de Overeenkomst wegens bepaalde redenen

 

In het geval dat WHISE een handeling of nalatigheid van de Klant vaststelt die, naar de redelijke mening van WHISE, een schending zou kunnen uitmaken van de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen, die een derde rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou kunnen berokkenen, op enige andere wijze laakbaar zou zijn of indien een derde WHISE in kennis stelt van een mogelijk nadeel, neemt WHISE zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 15 dagen contact op met de Klant met het oog op het verhelpen van de schending of van het veroorzaakte nadeel. 

 

In extreme gevallen of in het geval dat de Klant de schending of het veroorzaakte nadeel niet tijdig verhelpt, is WHISE – naar eigen goeddunken – gerechtigd om, onmiddellijk en zonder opzeg, zonder tussenkomst van de rechtbank (van rechtswege), alle inhoud te blokkeren of te verwijderen en/of alle licenties van de Klant op te zeggen of te schorsen, zonder enige terugbetaling van licentievergoedingen of enige andere schadeloosstelling van de Klant en met volledige schadeloosstelling van WHISE.

 

In geval van onderbreking van de diensten door WHISE of indien WHISE de toegang van de Klant tot de WHISE Software blokkeert op grond van deze bepaling, heeft de Klant geen recht op enige schadeloosstelling door WHISE voor de schade die hij ten gevolge hiervan zou hebben geleden. Indien de betwisting van de beslissing van WHISE door de Klant voor de rechtbank niet slaagt, zal de Klant de gerechtskosten en uitgaven van WHISE terugbetalen (met inbegrip van alle advocatenkosten en -erelonen).

 
14. Overmacht

 

Geen van beide partijen zal in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onafhankelijk is van diens redelijke controle, met inbegrip van de elementen, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, of enige handeling of verzuim door de andere partij of van diens werknemers, agenten of aannemers.

 

15. Algemeen

 

Indien één of meerdere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden en Bijlagen nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, stemt de Klant ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen voor gevolg heeft, maar dat de Klant en WHISE hun best zullen doen om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, het economische, zakelijke of andere doel van genoemde nietige of onuitvoerbare bepaling zal bereiken.

 

Het loutere feit dat WHISE niet aandringt op de strikte naleving door de Klant van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of Bijlagen of dit niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan of afstand van de rechten van WHISE voortvloeiend uit deze voorwaarde, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd.

 

De rechten en herstelmaatregelen die aan WHISE worden toegekend ingevolge de Algemene Voorwaarden en Bijlagen, zijn complementair met en beperken geenszins enige andere rechten of herstelmaatregelen die aan WHISE wettelijk zijn toegekend. Alle dergelijke rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen worden uitgeoefend.

 

Alle kennisgevingen tussen WHISE en de Klant zullen schriftelijk en in het Nederlands gebeuren en worden geacht te zijn gedaan aan de Klant indien ze per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres voor kennisgevingen dat werd geregistreerd via de WHISE bestelbon en aan WHISE indien ze per e-mail werden verzonden naar info@whise.be.

 
16. Toepasselijke wet en bevoegdheid

 

Alle overeenkomsten tussen de Klant en WHISE met betrekking tot het gebruik van de WHISE Software en de Algemene Voorwaarden en Bijlagen worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst zijn de rechtbanken te Brussel (België) uitsluitend bevoegd.

 

 

WHISE SOFTWARE INFORMATIE PAGINA

 

De WHISE Software is een geavanceerd en intelligent online CRM Software die specifiek ontwikkeld is voor de vastgoed professioneel.  WHISE Software is internet-gebaseerd.  Het basispakket kan door de klant gebruikt worden met behulp van een login en een paswoord. 

De software bevat de volgende packs:

 

HET  BASISPACK

 

 • Panden: management van panden, export van advertenties naar kranten en/of portal sites, historiek van panden, … 

 • Contacten: management van contacten (eigenaars, kopers, prospecten, …), historiek van contacten, voorkeuren van prospecten (aantal gewenste kamers, gewenste prijscategorie, region, ... 

 • Automatische matching: het system zoekt automatisch voor matchings tussen de zoekcriteria en wensen van de prospect en de beschikbare panden ...

 • Kalendar: management van de kalendar van de volledige staff.  

 • Administratie: management van gebruikers, paswoorden, rechten, standaardinstellingen.  

 

DE ADDITIONELE PACKS

 

MARKETING BOOSTER: De Marketing Booster is een pack dat toelaat dat de Klant e-Mail marketing campagnes kan doen naar zijn databestand.  Het bevat onder andere  volgende functionaliteiten: 

 

 • Behandeling van geweigerde mails

 • Layout tool voor mailings

 • Systeem voor het up-to-date houden van het databestand.

 • Een rapporteringstool

 • Een systeem om de mails te verzenden. 

 

Deze versie van de algemene voorwaarden dateert van 24 april 2018

©  WHISE NV/SA. | TVA  BE 0471.483.940 | All rights reserved  | Privacy policy  General Terms and Conditions